logo vista

Služby

Developerské
Máte vo vlastníctve pozemok, územie, budovu a rozmýšľate nad jej zhodnotením? Príďte sa poradiť do našej spoločnosti.
 • Analýzu využiteľnosti pozemku/územia/budovy,
 • navrhneme Vám postup a spôsob realizácie navrhnutého využitia,
 • zabezpečíme realizáciu v prípade, že o to prejavíte záujem,
 • odkúpime od Vás predmetnú nehnuteľnosť, alebo vytvoríme spoločný podnik na realizáciu

Realitné
Nájdeme kupca na Vašu nehnuteľnosť, zabezpečíme kompletný právny a finančný servis celej transakcie, aby všetko prebehlo hladko a bez komplikácii.
 • nacenenie Vašej nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • nákup nehnuteľnosti podľa Vami definovaných kritérií
 • zabezpečenie kompletného právneho servisu
 • komunikácia vo vzťahu ku katastru
 • zabezpečenie financovania prostredníctvom banky
 • poistenie nehnuteľnosti

Architektonické
Chcete mať pekne zariadený byt, ale nemáte čas behať po obchodoch, architektoch, designéroch a sledovať najnovšie trendy?
 • navrhneme pre Vás zariadenie Vášho bytu/domu
 • pripravíme Vám vizualizácie, projekty a rozpočet
 • zabezpečíme dodávateľov zariaďovacích prvkov/stavebných prác
 • odkontrolujeme celý proces realizácie

Stavebné
 • pripravíme Vám projekty
 • postavíme sídlo/prevádzku Vašej firmy podľa vzoru našej


Podmienky spolupráce

Realitná kancelária VISTA real s.r.o., je riadnym členom NARKS (Národná Asociácia Realitných Kancelárií Slovenska). Pri sprostredkovaní predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľností používame typy zmlúv vydané a odporúčané NARKS, v prípade fyzickej osoby postupujeme v súlade s § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka a v prípade právnickej osoby postupujeme v súlade s § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. Naša realitná kancelária striktne postupuje a riadi sa Etickým kódexom vydaným NARKS. V rámci sprostredkovateľskej činnosti sa zaväzujeme klientovi obstarať za províziu príležitosť uzatvoriť kúpnu alebo nájomnú zmluvu. Sprostredkovateľskú činnosť vykonávame s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti klienta.

Provízia
Nárok na províziu vzniká realitnej kancelárii pri podpise kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo zaplatením rezervačného poplatku. Výška provízie sa stanoví na základe spoločnej dohody medzi realitnou kanceláriou a klientom.
Výška odmeny pri nájme nehnuteľností je spravidla jedno mesačné nájomné za každý kalendárny rok sprostredkovaného nájmu. Realitná kancelária má nárok na províziu aj v prípade, ak klient uzatvoril Kúpnu zmluvu bez akejkoľvek ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie s osobou, ktorú mu realitná kancelária označila za osobu vhodnú na uzavretie Kúpnej zmluvy, resp. s ktorou realitná kancelária vykonala obhliadku nehnuteľnosti klienta.

Náklady
Realitná kancelária znáša v plnom rozsahu náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti, na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Náklady spojené k individuálnym podkladom na základe vlastnej žiadosti klienta znáša klient výlučne sám.

Rezervácie
V prípade záujmu o nehnuteľnosť je možné si nehnuteľnosť rezervovať na dobu spravidla nepresahujúcu 14 kalendárnych dní. Realitná kancelária je oprávnená na základe sprostredkovateľskej zmluvy a ich ustanovení prevziať zálohu od tretej osoby vo výške dohodnutej provízie, ktorá sa použije na úhradu realitnej kancelárie. O takto zloženej zálohy je realitná kancelária povinná informovať klienta.

Obhliadky
V prípade záujmu o sprostredkovanie nehnuteľnosti si dohodne realitná kancelária obhliadku nehnuteľnosti z ktorej vyhotoví dokumentáciu (LV, poloha, popis, časti nehnuteľnosti, fotografie, ťarchy, vady....) a oboznámi sa s predmetnou nehnuteľnosťou a vykoná spravidla záznam z obhliadky. Obhliadky sa vykonávajú vždy v súčinnosti s klientom pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Bezpečnostné opatrenia
V rámci bezpečnosti sprostredkovania kúpy, predaja nehnuteľnosti realitná kancelária preveruje právny stav nehnuteľnosti, preveruje doklad totožnosti v registri MV SR či nie je evidovaný ako odcudzený alebo stratený, ďalej jedným z ochranných prvkov je postup v zmysle internej smernice v súlade s programom vlastnej činnosti podľa § 20 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade so zákonom podľa § 10 zákona sme povinný vykonať základnú starostlivosť voči klientovi a odmietnuť podľa § 15 zákona, každú neobvyklú obchodnú operáciu odmietnuť. Na zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti našich klientov sa naša realitná kancelária dobrovoľne poistila – na zodpovednosť za škody spôsobené vlastnou činnosťou.

Služby poskytujúce predávajúcim
 • Vypracovanie popisu nehnuteľnosti s fotodokumentáciou,
 • Inzerovanie vašej nehnuteľnosti v odborných realitných printových médiách a internetových portáloch na základe marketingových skúseností,
 • Vyhodnotenie záujmu o nehnuteľnosť na základe štatistických údajov, prieskumu trhu a interných nástrojov,
 • Návrh strategického a cenového riešenia k úspešnému predaju nehnuteľnosti za využitia odborných skúseností,
 • Dohľad nad finančným vyrovnaním,
 • Protokolárne dokumentovanie obhliadok a odovzdania nehnuteľnosti.
Služby poskytujúce nájomcom
 • Zaevidovanie do databázy nájomcov a informovanie o nových ponukách,
 • Obhliadky za prítomnosti makléra,
 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti,
 • Komplexný právny servis(vypracovanie všetkých typov zmlúv).
Služby poskytujúce kupujúcim
 • Zaevidovaniedo databázy kupujúcich a informovanie o nových ponukách,
 • Preverenie vlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnosti a to najmä z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony,
 • Preverenie existencie tiarch, vecných bremien
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k nehnuteľnosti (list vlastníctva použiteľného na právne úkony, snímku z katastrálnej mapy, ďalšie dokumenty potrebné ku kúpe),
 • Komplexný právny servis(vypracovanie všetkých typov zmlúv),
 • Uzatvorenie hypotekárnych úverov prostredníctvom hypotekárneho špecialistu.
Služby poskytujúce – zabezpečíme
 • Vybavenie LV,
 • Snímky z katastrálnej mapy,
 • Vypracovanie geometrických plánov,
 • Ocenenie nehnuteľností znalcom.
Služby poskytujúce prenajímateľom
 • Vypracovanie popisu nehnuteľnosti s fotodokumentáciou,
 • Inzerovanie vašej nehnuteľnosti v odborných realitných printových médiách a internetových portáloch na základe marketingových skúseností,
 • Aktívne vyhľadávanie potencionálnych záujemcov,
 • Oslovenie klientov z vlastnej databázy.
Bonus
 • Profesionálny prístup ku klientovi,
 • Dodržiavanie etického kódexu vydaného NARKS,
 • Komlexný právny servis.